تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1370 
ادبیات ‌عرب 
دانشگاه شهید ‌بهشتی (ره) 
 
سطح 4