سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
وزارت ارشاد 
نماینده پژوهشی در ‏استان قم 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدیریت مجتمع آل البیت 
موسس و مدیر 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
دانشگاه تهران 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی،متون اسلامی،تاریخ 
تدریس 
وزارت آموزش و پرورش 
مدرس 
 
 
--